• Betaling vindt plaats na afloop van de sessie middels een factuur.
  • Afspraken dienen, uiterlijk 24 uur voor de sessie geannuleerd te worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de sessie behoudt de coach zich het recht om de gereserveerde tijd en of de huur in rekening te brengen.
  • Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum van de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in gebreke gebleven zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is de cliënt, ingaande de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag aan de coach de wettelijke rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening.
  • De coach is in het hiervoor gemelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
  • Bij ziekte of een ander zwaarwegende reden van de coach behoudt de coach zich het recht om de sessie te annuleren en een nieuwe afspraak te maken.
  • Reverse coaching & organisatie support is niet verantwoordelijk voor het gewenste eindresultaat. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het gebruiken en interpreteren van de gegeven kennis uit het programma en voor het naleven van de opdrachten uit het programma.
  • Auteursrecht: Niets van de aangeboden informatie door Reverse coaching & organisatie support, zowel schriftelijk als mondeling, mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook worden overgenomen of aan derden worden verspreid zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Reverse coaching & organisatie support.