ALGEMENE VOORWAARDEN ORGANISATIE

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere set algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst of enige andere rechtsverhouding tussen Reverse, coaching & organisatie support en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Reverse, coaching & organisatie support, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming
1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. De overeenkomst van opdracht (hierna “de overeenkomst”) komt pas tot stand op het moment dat Reverse, coaching & organisatie support aan de opdrachtgever schriftelijk heeft kenbaar gemaakt dat de opdracht is aanvaard.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
1. Reverse, coaching & organisatie support zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Reverse, coaching & organisatie support staat echter niet in voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Reverse, coaching & organisatie support het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Reverse, coaching & organisatie support geldt als enige opdrachtnemer, waarbij de werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Reverse, coaching & organisatie support aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Reverse, coaching & organisatie support worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Reverse, coaching & organisatie support zijn verstrekt, heeft Reverse, coaching & organisatie support het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Reverse, coaching & organisatie support is niet aansprakelijk voor schade (schade van derden daaronder begrepen) van welke aard dan ook, doordat Reverse, coaching & organisatie support is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Reverse, coaching & organisatie support de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Reverse, coaching & organisatie support voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan een opdracht, aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn: beëindiging
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Reverse, coaching & organisatie support derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
3. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde, kunnen zowel de opdrachtgevers als Reverse, coaching & organisatie support de opdracht te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een redelijke termijn.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Reverse, coaching & organisatie support zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Reverse, coaching & organisatie support de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Reverse, coaching & organisatie support daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Geheimhouding
Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Reverse, coaching & organisatie support behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Reverse, coaching & organisatie support verstrekte stukken zoals rapporten, adviezen en ontwerpen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Reverse, coaching & organisatie support worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
3. Reverse, coaching & organisatie support behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst
1. De vorderingen van Reverse, coaching & organisatie support op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan Reverse, coaching & organisatie support ter kennis genomen omstandigheden geven Reverse, coaching & organisatie support goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. In deze situatie zal Reverse, coaching & organisatie support eerst uitsluitsel van de opdrachtgever vragen c.q. conform de wettekst van artikel 6:80 BW schriftelijk aanmanen, onder opgave van voornoemde gronden, om zich binnen een bij die aanmaning gestelde termijn “bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen”, en tegelijkertijd zekerheid voor die nakoming te stellen.
– indien Reverse, coaching & organisatie support de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is Reverse, coaching & organisatie support bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Reverse, coaching & organisatie support schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Reverse, coaching & organisatie support, bij gebreke waarvan de verrichte werkzaamheden worden geachte goed te zijn uitgevoerd.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Reverse, coaching & organisatie support de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Reverse, coaching & organisatie support slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

Artikel 10. Honorarium
1. Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Reverse, coaching & organisatie support, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
2. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand, zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
3. Reverse, coaching & organisatie support mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Reverse, coaching & organisatie support kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen en tenminste drie maanden zijn verstreken sedert de totstandkoming van de overeenkomst.
6. Indien de aan Reverse, coaching & organisatie support verschuldigde vergoeding tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van Reverse, coaching & organisatie support bindend, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

Artikel 11. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Reverse, coaching & organisatie support aan te geven wijze, zonder enig recht van opschorting of verrekening.
2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Reverse, coaching & organisatie support en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Reverse, coaching & organisatie support onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. In geval dat Reverse, coaching & organisatie support goede gronden heeft om te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zal opdrachtgever binnen een termijn van zeven dagen na een verzoek van Reverse, coaching & organisatie support daartoe, zekerheid stellen voor de nakoming van die verplichtingen.
6. Indien de opdrachtgever de juistheid van een door hem ontvangen declaratie betwist, dient die betwisting schriftelijk en gemotiveerd te hebben plaatsgevonden binnen 7 dagen na de datum van de declaratie. Een binnen die termijn niet betwiste declaratie geldt als juist en door de opdrachtgever erkend. Een door de opdrachtgever opgeworpen betwisting laat de betalingsverplichting onverlet.Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meerdere van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, daaronder begrepen de buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Indien Reverse, coaching & organisatie support aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van Reverse, coaching & organisatie support is beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd van zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Reverse, coaching & organisatie support of haar ondergeschikten.
4. Reverse, coaching & organisatie support is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
5. Reverse, coaching & organisatie support is niet aansprakelijk voor vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Reverse, coaching & organisatie support
6. Elke aan Reverse, coaching & organisatie support gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten. Reverse, coaching & organisatie support is niet aansprakelijk voor de keuze en voor eventuele tekortkomingen van deze derden.
7. Op verzoek kan Reverse, coaching & organisatie support de rechten die zij heeft jegens de ingeschakelde derde(n) in verband met de door de derde(n) veroorzaakte schade aan de opdrachtgever overdragen.
8. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW, dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk twaalf (12) maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Reverse, coaching & organisatie support schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

Artikel 13. Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Reverse, coaching & organisatie support geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Reverse, coaching & organisatie support niet in staat is de verplichtingen na te komen.
2. Reverse, coaching & organisatie support heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreedt nadat Reverse, coaching & organisatie support haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Reverse, coaching & organisatie support opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Reverse, coaching & organisatie support niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Reverse, coaching & organisatie support bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschilbeslechting
Terzake van geschillen over met Reverse, coaching & organisatie support ontstane rechtsverhoudingen is uitsluitend de in de vestigingsplaats van Reverse, coaching & organisatie support bevoegde rechter bevoegd te beslissen, tenzij dwingend-rechtelijk de rechter van de woonplaats van de wederpartij bevoegd is, of tenzij Reverse, coaching & organisatie support verkiest het geschil aan te brengen bij de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen Reverse, coaching & organisatie support en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.